We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@stuff4pets.nl

Klachtenregeling algemeen

Als u een klacht heeft over een product of uitvoering van de overeenkomst kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u deze indienen bij ons. U ontvangt binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie.

 

Klant tevredenheid

Wij doen onze uiterste best om u een zo goed mogelijke service te verlenen. Heeft u onverhoopt toch een klacht over de bestelling of andere zaken dan kunt u contact opnemen met ons.

U ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen een reactie van ons.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling (zie ook onze algemene voorwaarden)

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.